SAYISAL

ANASAYFAAKADEMİK BİRİMLERSAYISAL

SAYISAL

Matematik ve Fen Bilimleri alanında uzman kadro ile kaliteli bir eğitim veriyoruz. Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarımız ile öğrencilerin bilgiyi uygulayarak öğrenmesini böylece öğrendikleri bilginin daha kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz.

MATEMATİK

Matematik tüm bilimlerin ortak dilidir. Matematik  bizlere düşünme ve problem çözme becerileri kazandırır. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik  eğitimi ile öğrencilerimize bu becerileri en yüksek düzeyde sağlamak hedeflerimizden birisidir.

HEDEFLERİMİZ

Fen ve Anadolu Lisemizdeki matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler. Öğrencilerimize  yaşamları boyunca kullanacakları bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.

Okulumuzda matematik konuları bireysel farklılıklar dikkate alınarak yöntem farklılıkları dikkate alınarak yöntem farklılığı ile işlenir. Öğrencilerin  bilimsel düşünme ve yorum yapabilme yetenekleri geliştirilmektedir.

Öğrencilerimize, matematiğin hayatın içinde olduğunu matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmelerini  sağlamaya çalışıyoruz.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Matematik konuları yöntem zenginliği ile  işlenirken, matematiksel düşünme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla tüm düzeylerde konular beklentilere temel teşkil edecek etkinliklerle işlenir.

Öğrencilerin matematik öğrenimlerindeki eksiklerini belirlemek için belirli aralıklarda, her sınıf düzeyinde deneme ve izleme sınavları uygulanmakta ve sınav sonuçlarına göre eksiği olan öğrencilere bire bir etütler ve hafta sonu kursları ile bu eksiklerini tamamlamaları sağlanır.

Gerekli olan durumlarda okul çıkışlarında etütlerle öğrencilerin eksik olduğu konular tamamlanır.

Öğrencilerin öğrendikleri konuyu pekiştirebilmeleri için hafta içi ve hafta sonu ödevleri verilir. Ödevler kontrol edilerek yapılamayan sorular sınıf ortamında çözülür.

Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu  değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri giderilir.

 

FİZİK

Ortak ilke ve hedef doğrultusunda bir araya gelmiş, yenilikçi, karşılıklı sevgi ve saygıya inanan, insani değerleri ön planda tutan akademik kadroya sahip Fizik Bölümü'nün amacı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun öğrenciler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Bu amaçtan hareketle lise 9, 10, 11, 12. sınıflarda okutulan Fizik dersleri, öğrencilerimizin ilgi ve merakını artıran, onlarda öğrenme heyecanı yaratan ve yaşadıkları süreçte bu heyecanı duymalarını sağlayan anlayışla işlenir. Öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkanlardan da yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek, sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamak temel hedefimizdir.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Fizik eğitimi alan öğrenciler, öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olurlar.

Fizik eğitimi, onlara düşünerek konuşmayı, amacını doğru ifade etmeyi, doğru ve hızlı karar vermeyi ve çevresindeki olayları gözlemlemeyi öğretir.

Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.

Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.

Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, saydamlar, CD'ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri giderilir.

Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler ve seminerler düzenlenmektedir.(CERN, Bilim Müzeleri gibi).

 

KİMYA

 

Kimya bölümü olarak bilimin ışığında, araştırma yeteneğine sahip; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı gençler  yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini kimya dersleriyle birlikte deneyler, projeler, seminerler ve etkinliklerle destekliyoruz. Sadece fen alanında değil her alanda kendilerinde fark yaratacak kaliteli bir eğitim sunmaktayız.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin merak duygusunu korumak,

Teknolojik destekle öğretim yöntemlerini zenginleştirmek,

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını desteklemek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,

Öğrencilerimizin üniversiteye en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, çağdaş bireyler yetiştirmek,

Her alanda projelere katılarak başarılı olmaktır.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Öğrencilerimizin akademik başarısının yanında merak duygusunun korunması ve geliştirmesi ayrıca gerekli kazanımları elde etmelerini sağlamaları için kimya laboratuvarını kullanmalarını sağlamaktayız. Bu sayede öğrencilerimizin yaptıkları deneyler ile kalıcı öğrenmelerini desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri takip eden, yorum yapan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktayız. Araştırmaların özendirilmesi  ve bu çalışmaların teşvik edilmesini sağlamaktayız.

Derslerimizi laboratuvarda ve sınıfta bilgisayar destekli olarak  işlemekteyiz.

Konu ile yaşam arasındaki bağları kurarak öğrencilerin bilgiyi yapılandırdığı, yaparak yaşayarak öğrendikleri ortamları desteklemekteyiz.

Yazılı sınavların yanı sıra düzenli deneme sınavları ile öğrencileri takip etmekte ve akademik gelişimlerini izlemekteyiz. Sınav sonuçlarını değerlendirip bu doğrultuda bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

Düzenli ödev çalışmaları ile öğrencileri takip ederek, değerlendirmekteyiz.

Öğrencilerimizi girecekleri sınavlara hazır ve tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

Öğrencilerimizin bilimsel yönlerini geliştiren ulusal ve uluslararası projelere katılmalarını teşvik etmekteyiz.

Atatürk İlke ve inkılapları ışığı altında bilimin öncülüğünde yaptığımız çalışmaları okulumuzda sürdürmenin mutluğunu duymaktayız.

 

 

 

BİYOLOJİ

Biyoloji eğitimi ile öğrencilere analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretmek amaçlanmaktadır. Öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlarken diğer yandan onların bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak, hatta bunları ön plana çıkaracak planlamalar yapılmıştır.

HEDEFLERİMİZ

Okulumuzda çağdaş dünyanın ileri teknolojisini ve bilgi birikimini yakalayan, Atatürk İlkelerine bağlı, laik ve katılımcı, öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenli, sorumluluk sahibi, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden ve savunan, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Değişmekte olan eğitim sistemi ile beraber eğitimin her alanını yeniden gözden geçirmek; hedefleri, yöntemleri değiştirmek ve yenilemek kaçınılmaz olmuştur. Dünya vatandaşı yetiştirmenin hedef alındığı günümüzde ülkelerin en değerli serveti insan gücü olmaktadır. Üstün yetenekli ve çalışkan kişilerin fen eğitiminde ilerlemeleri, ülkelerin gelişimi için en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle tıp ve biyoloji alanında son yüzyıldaki gelişmeler ve bunların toplumlar üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, fen liseleri başta olmak üzere eğitimin yeniden planlanması kaçınılmaz olmaktadır.

ÖĞRETİM UYGULAMALARI

  • Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.
  • Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
  • Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler, interaktif sunumlar ve Internet desteği ile pekiştirilir.
  • Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri bireysel veya grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen etütlerle giderilir.
  • Öğrencilerimiz, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmaları sürdürürler.
  • Biyolojideki son gelişmeler bilgisayar ortamında öğrencilere aktarılır.

 

Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.