REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ANASAYFAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

AMACIMIZ

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı,  gelişen ve değişen dünyada kendine doğru yerler bulabilen, gelecek tasarımını en iyi şekilde yapabilen, düşünce üreten, sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya  yönelik uygulamalar  yapılmaktadır.

 

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ

1.Psiko-sosyal Gelişim

 • Olumlu benlik algısı geliştirme ve özgüven
 • Kişisel sorunlarını çözebilme becerilerini geliştirme
 • Kendisine ve çevresine karşı sorumluluk duygusu geliştirme
 • Kendini keşfetme becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2.Akademik Gelişim

 • Akademik başarıyı öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde geliştirme
 • Akademik başarıyı engelleyen sebeplerle baş edebilme becerisini geliştirme

3.Kariyer gelişimi

 • Kariyerine yön verecek bilgi birikimini geliştirme
 • Yeni dünya meslekleri hakkında bilgi edinebilme
 • Gelecek tasarımını doğru yapabilme

 

UYGULAMALARIMIZ

ÖĞRENCİYE YÖNELİK:

 • Okula uyum süreci,
 • Duyusal ve sosyal sorun alanları
 • Ergenlik dönemi özellikleri ve bu döneme ilişkin sorunlar
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Akademik Başarı ve motivasyon
 • Sınav kaygısı ile baş etme yolları
 • Öğrenciye ders çalışma bilinci kazandırma
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık

VELİLERE YÖNELİK

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferans ve paneller ile çalışmalarını sürdürür.

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Okula Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları: Okul fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılması. 
 • Velileri; öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında bilgilendirmek. Çocuğun okul başarısının öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, ergenlik vb. konularda aydınlatan çalışmalar yapılması
 • Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması. 
 • Öğrencilerin hastalıklardan korunma, dengeli beslenme, boş zamanlarını verimli değerlendirme, spor yapmayı alışkanlık edinme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak tüm faaliyetlerde öğretmenlerle işbirliği yapmak.
 • Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.
 • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.
 • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.
 • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması.
 • İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapılması.
 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan "önleyici" tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR/KARİYER GÜNLERİ

 • Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak,
 • Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmak
 • Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.
 • Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek. Üniversitelere tanıtım gezileri düzenlemek.

REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE (İDEAL, ÇAĞDAŞ İNSAN) BEKLENEN DEĞİŞİMLER

 • Gelişen ve değişen dünyada ;
 • 1. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,
 • 2. Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • 3. Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,
 • 4. Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi  olan,
 • 5. Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,
 • 6. Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,
 • 7. Potansiyelini tam olarak kullanan,
 • 8. Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,
 • 9. Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,
 • 10.Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

 REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU

 • Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Servisten yararlanmanın herhangi bir prosedürü yoktur. Servisten randevu almak hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir.

 

BİR GELECEK TASARIMIN VAR MI?

KARİYER GÜNLERİ

Geleceğimize yön veren en önemli kararlardan biri meslek seçimidir. Öğrencilerin bir meslek seçerken kendisini en iyi şekilde ifade etmesine olanak sağlayacak; ilgi ve yeteneklerine, kişilik özelliklerine uygun, kendi benlik yapılarını ortaya koyabilecekleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirme fırsatını sağlayacakları bir seçim yapmaları gerekmektedir.

Amacımız; mesleki rehberlik hizmetleri geliştirmek ve her öğretim kademesinde öğrencilerin mesleki olgunluk süreci içinde gereksinimlerini karşılamak doğru bir kariyer planlaması yapmaları konusunda yardımcı olmak, hedef belirlemelerinde yol göstermektir.

Bu amaç doğrultusunda "kariyer günleri" etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerimize her meslek grubu tanıtılmaktadır.

MESLEĞİNİ UZMANDAN ÖĞREN PROGRAMI

Bireyin geleceğe yönelik doğru hedefler belirlemesi, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, hedeflerini doğru planlaması, kariyeri için dinamik ve sürekli bir süreç tasarlaması gerekmektedir. Okulumuz  meslek seçiminin aslında bir yaşam biçimi olduğu düşüncesinden hareketle çeşitli meslek grubundaki uzman kişilerle öğrencilerimizi iş sahasında bir araya getirmektedir. Bu sayede öğrenciler çeşitli meslek grubundaki çalışma alanlarını yerinde görmekte, geleceğe yönelik hedeflerini daha sağlıklı bir şekilde belirlemektedirler.

SEMİNER HAFTASI

Rehberliğin en önemli amaçlarından biri öğrencide farkındalık oluşturmak, bireyin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencimizin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, bilişsel ve duyusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemek amacıyla yapılır.

Seminerler sadece bulunduğu zamana odaklı olmayıp öğrenciyi hayata hazırlamayı da hedeflemektedir.

Yıllık Seminer Planı

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Aile İçi İletişim

Teknoloji Bağımlılığı

Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma

Karar Verme ve Sorumluluk Alma

Kişisel Öfke Yönetimi

Sağlıklı Yaşam

Akran Zorbalığı

İhmal ve İstismardan Korunma

Mesleki Tanıtım Seminerleri

Madde Bağımlılığı

Stresle Baş Etme Becerileri

 

NEDEN REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURMALIYIM?

KENDİMİ YALNIZ HİSSEDİYORUM!

KONUŞACAK BİRİNE İHTİYACIM VAR!

AİLEMLE İLİŞKİLERİMDE MUTSUZUM!

KENDİME DAHA ÇOK GÜVENMEK İSTİYORUM.

SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.

KORKULARIMI YENMEK İSTİYORUM.

ÖFKEMİ NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

HANGİ MESLEĞİ SEÇMELİYİM?

ZAMANI DAHA İYİ KULLANMAK İSTİYORUM.

ARKADAŞLARIMLA DAHA İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUM.

ÜNİVERSİTELER HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İSTİYORUM.

YETENEKLERİMİ FARK ETMEK İSTİYORUM.

ÇALIŞTIĞIM HALDE BAŞARILI OLAMIYORUM.

İLGİ VE YETENEKLERİMİ KEŞFETMEK İSTİYORUM.

Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.